นโยบาย

  นโยบายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

บริษัทซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สลักเกลียวเหล็ก
(ANCHOR BOLT) มีนโยบายพื้นฐาน ของกลุ่มบริษัทในเครือซันโกฯ ที่เป็นจุดยืนคือ
การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโดยรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้คงความสมบูรณ์สืบไป
เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมนุษย์ชาติควบคู่กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพดังต่อไปนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม
1. เราจะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดหา
วัตถุดิบและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กระบวนการผลิตในโรงงาน การทำงานในสำนักงานจนถึง
การส่งออก

2. เรามีหน้าที่อย่างน้อยที่สุด คือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะทำมาตรฐานของเราให้สูงขึ้น

Mr.Seiji Masuda
ประธานบริษัทฯ
1 กรกฎาคม 2566
 
 
3. เราจะควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
          3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดอัตราของเสียและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เช่น ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน
          3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต จนถึงการส่งออกดังต่อไปนี้
                 ก) คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
                 ข) วิธีการเก็บรักษาปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการชุบสังกะสีและการบำบัดน้ำเสีย
                 ค) การปนเปื้อนน้ำมันจากกระบวนการผลิต
                 ง) จะผลักดันให้มีการคัดแยกของเสียและลดของทิ้งเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ใหม่หรือการกำจัด

4. เราจะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

​5. เราจะพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. เราจะเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับในองค์และสาธารณชน

7. เราจะปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรโดยร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยภายนอก 
 
                       
นโยบายคุณภาพ​


บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม(ไทยแลนด์)จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงบริการที่ดีเยี่ยม
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด


                        

お問い合わせ

2 Soi Phaholyothin 96, Prachatipat, Thanyaburi
Pathumthani, 12130, Thailand
電話番号 : +66(0) 2516-9823-5
ファックス : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
Eメール : trading@sanko.co.th
ウェブ : www.sanko.co.th
サンコーテクノ : www.sanko-techno.co.jp