นโยบาย

                       
ISO-9001: 2008
นโยบายคุณภาพ​


บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการที่ดีเยี่ยม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Mr.Shizuo Sato
ประธานบริษัทฯ
16 มีนาคม 2559
                        

 
  ISO-14001: 2004
นโยบายระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัทซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สลักเกลียวเหล็ก
(ANCHOR BOLT) มีนโยบายพื้นฐาน ของกลุ่มบริษัทในเครือซันโก ที่เป็นจุดยืนประการหนึ่งคือ
การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความเข้าใจพื้นฐานในการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้คงความสมบูรณ์สืบไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมนุษย์
ชาติ

นโยบาย
1. เราจะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดหา
วัตถุดิบและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กระบวนการผลิตในโรงงาน การทำงานในสำนักงานจนถึง
การส่งออก

2. เรามีหน้าที่อย่างน้อยที่สุด คือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะทำมาตรฐานของเราให้สูงขึ้น


 
 
3. เราจะควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
          3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดอัตราของเสียและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เช่น ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน
          3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต จนถึงการส่งออกดังต่อไปนี้
                 ก) คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
                 ข) วิธีการเก็บรักษาปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการชุบสังกะสีและการบำบัดน้ำเสีย
                 ค) การปนเปื้อนน้ำมันจากกระบวนการผลิต
                 ง) จะผลักดันให้มีการคัดแยกของเสียและลดของทิ้งเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ใหม่หรือการกำจัด

4. เราจะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

​5. เราจะพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. เราจะเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับในองค์และสาธารณชน

7. เราจะปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรโดยร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยภายนอก
 

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th
SANKO TECHNO : www.sanko-techno.co.jp