เกี่ยวกับเรา

              

Mr.Hideto Horage
Chief Executive Officer
SANKO TECHNO GROUP
             บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยการลงทุนของ กลุ่มบริษัท ซันโก เทคโน กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น) ที่
เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในขณะนั้น ทั้งเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทาง
การตลาด และแรงงานที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถเจริญเติบโตและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ก้าว
หน้าได้ จึงมีการร่วมลงทุนกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อก่อตั้งบริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทย
แลนด์) จำกัด ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการผลิต รวมถึง
การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสามารถทำการส่งออกไป
ยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้


ปัจจุบันองค์กรได้ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางองค์กรจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆของธุรกิจการก่อสร้าง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายใต้ชื่อสินค้า “ซันโก” ได้รับการยอมรับและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าจากทุกกลุ่มของลูกค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการผลิตสินค้าขององค์กรนั้นอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานของ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อที่องค์กรได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ขณะนี้ทางบริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการขยายฐานการผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตในด้านธุรกิจงานก่อสร้าง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นการแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ได้รับความนิยมประกอบไปด้วย พุกสแตนเลส และพุกเหล็ก แบบต่างๆ, พุกเคมี, ดอกสว่านเจาะคอนกรีต, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องดัดเหล็ก ฯลฯ
ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th